Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JULI 2014

Divection doet haar uiterste best om een uitstekende  service naar haar klanten te verlenen. Bij een wederzijdse overeenkomst achten wij het van belang dat er duidelijkheid bestaat over wat u van Divection kan verwachten bij de aankoop van een product uit de webshop en wat wij van u verwachten. Hieronder worden de Algemene Voorwaarden beschreven die u in staat stellen om uw rechtspositie te kennen wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de (rechts)verhoudingen tussen Divection en haar klanten bij wederzijdse overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk. Wij hebben het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment eenzijdig aan te passen zonder de verplichting om hierover te corresponderen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is bindend en is te vinden op Divection.nl.

Artikel 2. Disclaimer
Divection doet haar uiterste best om met zorg de juiste informatie te verschaffen met betrekking tot de aangeboden goederen. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Divection behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededelingen. Dit kan betrekking hebben op prijswijzigingen, typefouten of onvolledige productinformatie. Wanneer Divection genoodzaakt is om de prijs te wijzigen na de koop, zal de klant de mogelijkheid tot ontbinding krijgen middels een schriftelijke verklaring. Daarnaast probeert Divection de afgebeelde producten zo goed mogelijk weer te geven, echter ook aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Divection is niet aansprakelijk bij fouten die ontstaan door verwijzingen naar externe productpagina’s.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen Divection en haar klanten komt tot stand door een mondelinge  of schriftelijke aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden . De klant is hierbij verplicht de juiste informatie te verstrekken die gevraagd kan worden door Divection.

Artikel 4. Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 21% BTW en exclusief  eventuele verzendkosten. Divection doet haar uiterste best om de juiste prijzen weer te geven. Echter kan de klant pas bij een bevestiging van de bestelling rechten ontlenen aan de juiste prijsstelling.

Artikel 5. Levering
De levering van goederen aan klanten woonachtig in Nederland kan geschieden door zending per post of afhalen aan de Sportstraat 6hs te Amsterdam. Producten worden zo snel mogelijk, in elk geval binnen 30 dagen tenzij anders is overeengekomen, na ontvangst van betaling naar de klant verzonden.  Wanneer deze niet voorradig zijn wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Divection doet haar uiterste best om juiste informatie te verschaffen omtrent levertijden, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Wanneer een artikel niet meer leverbaar is omdat deze uit de productie is gehaald door de leverancier, zal in overleg een vervangend artikel worden aangeboden.  Divection kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen in de levering van een bestelling wanneer dit wordt veroorzaakt door onvoorziene feiten of omstandigheden onafhankelijk van haar wil.

Artikel 6. Betaling
Klanten woonachtig in Nederland kunnen contant betalen of per overschrijving wanneer producten worden afgehaald. Bij verzending kan worden betaald via Ideal, onder rembours of per overschrijving. Wanneer er een verzoek tot levering wordt gedaan, maar er niet wordt betaald, dan zal deze overeenkomst van rechtswege ontbonden worden en behoudt Divection het recht om niet tot levering over te gaan. Als er een onvolledige betaling aan Divection is gedaan, zal Divection eigendom blijven van de niet betaalde goederen.

Artikel 7. Garantie
Divection verleent de klant recht van garantie op de geleverde goederen voor materiaal- en fabricagefouten welke bij normaal gebruik ontstaan, onverminderd alle andere rechten of vorderingen die de wet de koper toekent . Divection houdt zich hierbij aan de bepalingen die worden gesteld door de fabrikant, importeur of groothandel. Wanneer schade wordt geconstateerd als gevolg van onkundig of onjuist gebruik van de geleverde producten, geldt deze bepaling niet. Wanneer beroep wordt gedaan op de garantiebepaling dient de klant een origineel aankoopbewijs te overleggen.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
Van rechtswege heeft de klant vanaf 13 juni 2014 een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd heeft de klant het recht om zonder opgave de bestelling terug te retourneren aan Divection. Deze periode gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling door de klant. Deze bepaling houdt in dat de klant recht heeft op zicht op de producten, niet op proefgebruik. Voor artikelen die duidelijk sporen van ingebruikname vertonen, gelden dit retourrecht niet. Na deze periode van 14 dagen wordt de overeenkomst van rechtswege geldig. Kosten die gemaakt worden voor het retourneren van de producten komen voor rekening van de klant.

Divection behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden indien een product wordt aangeboden aan de klant, maar in de tussentijd dermate grote veranderingen in prijsstelling of productspecificatie bij de fabrikant heeft ondergaan ten nadele van Divection.

Artikel 9. Klachten
Na ontvangst van de geleverde goederen is de klant verplicht deze grondig te inspecteren op gebreken, onvolledigheden en onjuistheden. Bij aanwezigheid van één of meerdere daarvan dient de klant dit binnen 2 maanden aan Divection te melden. Wanneer niet binnen 2 maanden wordt gewezen op gebreken die bij grondige inspectie hadden kunnen worden aangemerkt, vervalt het recht op retourzending. Wanneer binnen 2 maanden een retourzending wordt gedaan door de klant, zal Divection de verzendkosten van de zending alleen vergoeden wanneer de klacht aanwijsbaar bij Divection ligt. Wanneer de klachten niet aanwijsbaar bij Divection liggen, zullen de eventuele extra verzendkosten worden doorberekend worden aan de klant.

Divection verplicht zich alle ingediende klachten te zullen behandelen. De beslissing tot het terugbetalen,  vervangen of repareren van goederen ligt bij Divection.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op alle voorwaarden tussen Divection en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Wanneer geschillen voortkomen tussen de beide partijen zal in eerste instantie onderling naar een oplossing gezocht worden. Mocht een oplossing niet onderling kunnen worden bereikt, dan zal dit aanhangig worden gemaakt bij de civiele rechtbank van de woonplaats van de gedaagde.